Ile wynosi renta socjalna

0
1294
pieniądze

W Polsce podobnie, jak w innych krajach wiele osób niemogących pracować zawodowo korzysta z renty socjalnej. Warto przypomnieć czym jest to świadczenie? Renta socjalna wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom dorosłym, które niezdolne są do pracy. Jednak osoby takie muszą posiadać orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika, o całkowitej niezdolności do pracy. Może to być niezdolność do pracy stała lub czasowa.

Jest wiele osób, które mimo najszczerszych chęci nie mogą podjąć żadnej pracy zarobkowej, gdyż stan zdrowia im na to nie pozwala. Jest to swoista tragedia dla tych ludzi, gdyż czują się gorsi, niewydajni, co wpływa na zmniejszenie poczucia własne wartości. Gdy dojdzie do tego jeszcze fakt, że czasem trudno im uzyskać rentę socjalną, to wówczas może dojść do załamania nerwowego.

Prawdą jest też fakt, że niektórzy ludzie wykorzystują sytuację i starają się o rentę socjalną mimo możliwości podjęcia pracy. Lecz takich osób, które chcą naciągnąć prawo jest niewiele. Zdecydowana większość, to ludzie potrzebujący pomocy. Lecz czasem właśnie ci spotykają się z odmową i nie mogą pobierać renty socjalnej, co jest tym bardziej dla nich przykre.

Ile wynosi renta socjalna i komu przysługuje takie świadczenie?

Przysługuje ona osobom, które nie zdążyły jeszcze wypracować sobie okresu składkowego przed utratą zdrowia. Mogą to być osoby, które dopiero co rozpoczęły pracę i uległy np. wypadkowi lub osoby, które są niepełnosprawne od urodzenia. Renta socjalna stanowi sto procent najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie socjalne będące rentą socjalną z ZUS podlega corocznej waloryzacji. Gdy jest stała niezdolność do pracy, to renta taka wypłacana będzie cały czas. Natomiast, gdy jest przyznana czasowo, to może być odebrana.

ile wynosi renta socjalna

Renta może być także zawieszona jeżeli inne dochody przekraczają ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych limit. Renta socjalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem i świadczy o trosce państwa o ludzi mających mniej szczęścia niż ci, którzy są sprawni, zdrowi i mogą podjąć pracę zarobkową. Gdyby nie renta socjalna wielu ludzi i tak przecież poszkodowanych przez los zostałoby zepchniętych na margines życia. Jak uzyskać rentę socjalną pytają często osoby zainteresowane? Najpierw trzeba złożyć pisemny wniosek w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczenia pobranego od lekarza prowadzącego dotyczące stanu zdrowia.

Zaświadczenie takie musu być wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego konieczne jest dołączenie kopii dokumentacji medycznej, która będzie potwierdzeniem na zły stan zdrowia osoby ubiegającej się o rentę socjalną i świadczyć o jej niezdolności do pracy. Wyżej wymienione są najważniejszymi dokumentami, lecz nie jest wykluczone, że trzeba będzie złożyć jeszcze inne wymagane dokumenty, jak na przykład zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych. Po złożeniu w ZUS wszystkich wymaganych dokumentów trzeba czekać na wyznaczony termin badania przez lekarza orzecznika.

renta socjalna

Lekarz orzecznik ma za zadanie ocenić dokumentację pacjenta i wydać wniosek, czy osoba badana z powodu niepełnosprawności lub utraty zdrowia rzeczywiście nie może podjąć pracy zarobkowej czasowo lub na stałe. Rentę socjalną stałą otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy i nierokujące wyzdrowienia, jak na przykład osoby opóźnione w rozwoju umysłowym. Komu nie przysługuje renta socjalna?

Renta taka nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do emerytury, do renty z tytułu niezdolności do pracy, uposażenia w stanie spoczynku, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, osobie uprawnionej do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz osobie posiadającej nieruchomość rolną przekraczającą 5 hektarów przeliczeniowych. Renta socjalna nie obejmuje czasu odbywania kary i pozbawienia wolności. Osobie tymczasowo aresztowanej może być wypłacane pięćdziesiąt procent renty socjalnej jednak pod warunkiem, że nie ma ona innych dochodów i samotnie gospodaruje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here