Ile wynosi kuroniówka

0
1923
ile wynosi kuroniówka

Wiele osób w momencie utraty pracy, z reguły kieruje swoje kroki do urzędu pracy, celem dokonania rejestracji. Otrzymują tam ubezpieczenie oraz ewentualne oferty pracy lub szkolenia. Największą jednak pomocą staje się z pewnością zasiłek dla bezrobotnych, zwany także kuroniówką.
Jednak jego przyznanie wymaga spełnienia kilka warunków.

Pierwsze kroki w urzędzie

Od momentu dokonania rejestracji i złożenia kompletnych dokumentów w urzędzie, bezrobotny uzyskuje po 7 dniach prawo do zasiłku. Przyznawany jest on przez urząd pracy na okres od 6 do 12 miesięcy.
W wypadku dużego bezrobocia sięgającego 150% stopy bezrobocia zasiłek przysługuje cały rok.

Kto może ubiegać się o kuroniówkę?

Osoby bezrobotne, chcące ubiegać się o kuroniówkę, muszą spełnić następujące wymagania:

– dokonać rejestracji, celem otrzymania statusu osoby bezrobotnej,
– legitymować się przynajmniej rocznym stażem zatrudnienia i udokumentowanym świadectwem pracy,
– przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przepracowali min. 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy,
– dostarczyć zaświadczenie, z którego wynika, iż w powyższym okresie otrzymywali minimalne wynagrodzenie z odprowadzonymi składkami na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

Zanim urząd pracy przyzna nam zasiłek, to ma prawo najpierw przedstawić bezrobotnemu oferty pracy lub szkoleń, dostępne na dzień rejestracji.

Co jeszcze wlicza się do okresu zatrudnienia?

kalkulator

Innymi czynnikami dającymi uprawnienia do kuroniówki są:

– prace z minimalnym wynagrodzeniem,
– urlop wychowawczy,
– umowa agencyjna lub zlecenie,
– działalność gospodarcza lub współpraca z zastrzeżeniem braku opłacania małego ZUS-u,
– zasadnicza służba zawodowa i okres jej odbywania,
– renta pobierana z tytułu niezdolności do zatrudnienia,
– okres, za jaki zostało przyznane odszkodowanie, gdy powodem było niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę albo gdy nastąpiło skrócenie wypowiedzenia.

Kto nie zakwalifikuje się do kuroniówki?

Urząd Pracy nie przyzna kuroniówki, gdy w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, z wyjątkiem, gdy:

– porozumienie zawarto w wyniku upadłości pracodawcy bądź likwidacji zakładu,
– porozumienie stron było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z winy zakładu,
– porozumienie lub wypowiedzenie nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania bezrobotnego,
– rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło na skutek
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę,
– zastosowano zwolnienie dyscyplinarne,
– pobrano odszkodowanie za okres wypowiedzenia, który uległ skróceniu,
– osoba jest w trakcie praktyki absolwenckiej, wynagradzanej w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– pomimo kwalifikacji na staż, szkolenia lub wykonywania prac interwencyjnych, osoba skierowana nie podjęła takiej oferty od urzędu.

kuroniówka

Jak wyliczyć kuroniówkę?

Przy obliczaniu kuroniówki, ustala się okres pracy przepracowany przez osobę bezrobotną.
Przedstawia się to obecnie następująco:
– staż pracy nieprzekraczający 5 lat wynosi 80% zasiłku podstawowego,
– staż pracy od 5 do 20 lat wynosi 100% zasiłku podstawowego,
– staż pracy przekraczający 20 lat wynosi 120% zasiłku podstawowego.

Ile wynosi kuroniówka w 2020 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany raz na rok, w dniu 1 czerwca.
Uwzględniając okres od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku, otrzymamy następujące kwoty netto:
– 80% zasiłku podstawowego (pierwsze 3 miesiące) wynosi 603,17 zł, na kolejne 483,49 zł,
– 100% zasiłku podstawowego (pierwsze 3 miesiące) wynosi 741,87 zł, na kolejne 592,52,
– 120% zasiłku podstawowego (pierwsze 3 miesiące) wynosi 880,67 zł, na kolejne 701,65.

Kiedy uzyskamy już zasiłek

Utrzymanie zasiłku nie jest niestety niczym pewnym. Musimy uważać. Stracimy go, gdy np. podejmiemy pracę zarobkową lub odmówimy robot publicznych. W przypadku podjęcia innej aktywności zawodowej należy powiadomić o tym urząd w ciągu 7 dni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here